Letna poročila

Triglav, pokojninska družba, d.d.

Skupina Triglav je ena vodilnih izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.

Zavarovalnica Triglav, d.d.

  • Letna poročila Zavarovalnice Triglav, d.d. se nahajajo tukaj.

Letna poročila skladov

Letna poročila kritnih skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d.

Upravljavec skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad je Triglav, pokojninska družba, d.d., ki sklade upravlja v skladu s pravili skrbnega in varnega poslovanja. Kritni skladi so last pokojninske družbe in so oblikovani kot ločeno premoženje in upravljani izključno v korist članov dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Letna poročila kritnih skladov Zavarovalnice Triglav, d.d.

  • Letna poročila kritnih skladov Zavarovalnice Triglav, d.d. se nahajajo tukaj.

Tekoče poslovanje skupin kritnih skladov

Naložbena politika življenjskega cikla v sklopu pokojninskega zavarovanja zasleduje izrazito dolgoročne finančne cilje. V skladih je strateška alokacija med naložbenimi razredi prilagojena zmožnosti prevzemanja tveganja članov v določeni starostni skupini in je podprta s statističnimi analizami zgodovinskih gibanj naložbenih razredov. Nihajnost na finančnih trgih in faza gospodarskega cikla lahko kratko oziroma srednjeročno vplivata na odstopanja od pričakovanih donosnosti skladov, ki se po zakonu vračanja k povprečju na dolgi rok uskladijo z ravnjo pričakovanih dolgoročnih donosnosti.

Tabela tekočega poslovanja Skupni pokojninski sklad

Datum Čista vrednost sredstev sklada (v mio EUR) Vrednost enote premoženja (VEP) Donos
1-mesečni donos 12-mesečni donos 36-mesečni donos 60-mesečni donos
Delniški Skupni pokojninski sklad 31.05.2024 54,90 16,6681 3,65% 23,00% 27,73% 61,46%
Mešani Skupni pokojninski sklad 31.05.2024 50,44 15,0284 2,54% 16,56% 16,07% 36,74%
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (dosežen donos) 31.05.2024 328,42 10,6290 0,30% 2,39% -3,98% -0,42%
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (zajamčen donos) 0,109% 0,84% 1,16% 1,86%
Tabela tekočega poslovanja Triglav PDPZ

Datum Čista vrednost sredstev sklada (v mio EUR) Vrednost enote premoženja (VEP)* Donos
1-mesečni donos 12-mesečni donos 36-mesečni donos 60-mesečni donos
TRIGLAV PDPZ - Drzni 31.05.2024 42,22 26,1426 3,94% 29,25% 41,64% 94,70%
TRIGLAV PDPZ - Zmerni 31.05.2024 35,36 16,4763 2,25% 19,96% 18,75% 39,46%
TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni (dosežen donos) 31.05.2024 188,97 243,2177 0,30% 3,20% -5,12% -4,19%
TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni (zajamčen donos) 0,109% 0,84% 1,16% 1,86%
*Za sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni je prikazan indeks. TRIGLAV PDPZ - zajamčeni namreč ni razdeljen na enote, zato se zanj VEP ne izračunava. Vrednost indeksa je izračunana iz doseženih mesečnih donosnosti. Na dan ustanovitve sklada je bila vrednost indeksa enaka 100.

Naložbeno poročilo skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja Skupine Triglav

Vsako tromesečje objavljamo osnovne podatke o poslovanju in naložbah Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad, Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki ga tvorijo Delniški Skupni pokojninski sklad, Mešani Skupni pokojninski sklad in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom ter Skupine kritnih skladov Triglav PDPZ Zavarovalnice Triglav, d.d., ki ga tvorijo Triglav PDPZ – Drzni, Triglav PDPZ - Zmerni in Triglav PDPZ - Zajamčeni.

Politika trajnostnega razvoja Zavarovalnice Triglav d.d. in Skupine Triglav

Z uresničevanjem poslanstva v Skupini Triglav, da ustvarjamo varnejšo prihodnost, udejanjamo našo trajnostno usmerjenost.
S 1. 6. 2023 je v veljavi Politika trajnostnega razvoja Zavarovalnice Triglav d.d. in Skupine Triglav, ki določa smeri razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG) tudi v odvisnih družbah skupine.

Z nadaljevanjem poslanstva Skupine Triglav, kot opisano zgoraj, smo udejanili tudi našo trajnostno usmerjenost na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG), saj se pridružujemo poslanstvu Skupine Triglav, da ustvarjamo varnejšo prihodnost. Naši temeljni dejavnosti, dodatno pokojninsko zavarovanje in upravljanje premoženja, želimo opravljati na način, ki bo zagotavljal dolgoročno ekonomsko, družbeno in okoljsko vrednost deležnikom ter širši družbi in okolju. S 13. 11. 2023 je v veljavi Politika trajnostnega razvoja Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki dodatno opredeljuje smeri razvoja (ESG).

Trajnostna politika investiranja

Namen Trajnostne politike investiranja je določiti in urediti celovit pristop pri upoštevanju okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov v naložbenem procesu TPD d. d. ter zagotoviti skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi s področja naložb, kot sta Uredba o razkritjih povezanih s trajnostjo v sektorju v finančnih storitev (EU 2019/2088) SFDR in Delegirana uredba komisije(EU 2022/1288). Politika opredeljuje tudi naša stališča in prepričanja glede trajnostnega investiranja, ki so v skladu s strateškimi prizadevanji Skupine na področju trajnostnega razvoja. Informacije o trajnostnem poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d. se nahajajo tukaj.

Trajnostni vidik politike prejemkov

Triglav, pokojninska družba, d.d. z izvajanjem politike prejemkov na podlagi Pravil o prejemkih in drugih pravicah članov poslovodstva, uresničuje trden in zanesljiv sistem upravljanja ter zagotavlja integriteto in transparentnost poslovanja, ki je podrobneje predstavljena v dokumentu Trajnostni vidik politike prejemkov v Triglav, pokojninski družbi, d.d..

Informacije o trajnostnem poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d. se nahajajo tukaj.

Politika sodelovanja

Triglav pokojninska družba, d.d., z izvajanjem Politike sodelovanja skrbi za večjo preglednost naložbenih strategij družbe. Razkritja glede naložbene strategije in dogovorov z upravljavci premoženja se nahajajo tukaj.

»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
pomočnica uprave, Nova Ljubljanska banka, d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.